Transport europejski w praktyce

Aby pozwolić sobie na transport towarów międzynarodowych, spełnić trzeba pewną procedurę… Bowiem celem tej procedury jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej.

Rezultat procedury

Przedsiębiorca może uzyskać zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej na czas nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenie to powinno określać:

  • • rodzaj wykonywanej usługi,
  • • trasę usługi, szczególnie miejsce odjazdu i miejsce docelowe
  • • warunki wykonywania przewozów,
  • • okres ważności zezwolenia,
  • • przystanki oraz rozkład jazdy.

 

Takie zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji, która upoważnia przedsiębiorcę do świadczenia usług na terenie wszystkich państw członkowskich, przez które przebiega trasa usług. Organ, który wydaje zezwolenie załącza do niego obowiązujący rozkład jazdy oraz cennik. W przypadku upływu okresu ważności zezwolenia może ono zostać przedłużone na wniosek przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat.

Zezwolenie wydawane jest wraz z wypisami (w liczbie wskazanej we wniosku przez wnioskodawcę/przedsiębiorcę), po uiszczeniu opłaty za wydanie zezwolenia oraz wypisów.

Wydawane jest również na rzecz określonego przewoźnika i nie może być przenoszone. Jednak przewoźnik może wykonywać usługi przez podwykonawcę, pod warunkiem, że posiada licencję wspólnotową.

Jeżeli usługi międzynarodowego transportu regularnego oraz regularnego specjalnego wykonywać mają przedsiębiorcy zrzeszeni w celu ich świadczenia, to zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze państw UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej wydawane jest na rzecz wszystkich przedsiębiorstw i zawiera ono nazwy wszystkich przewoźników. Przedsiębiorstwo zarządzające działalnością otrzymuje oryginał zezwolenia, a pozostałe przedsiębiorstwa otrzymują kopie.